LĨNH VỰC
KINH DOANH

TÀI CHÍNH - BẢO HIỂM - ĐẦU TƯ

  • PVI hoạt động theo mô hình Công ty Mẹ và Công ty con với các hoạt động kinh doanh lõi bao gồm: Bảo hiểm phi nhân thọ, tái bảo hiểm; Quản lý Tài sản. Các công ty con của PVI gồm: Tổng Công ty Bảo hiểm PVI (PVI Insurance), Tổng Công ty Cổ phần Tái Bảo hiểm Hà Nội (Hanoi Re) và Công ty Quản lý quỹ PVI (PVI AM).

Thông tin nổi bật

Chỉ số HNX
Chỉ số CK PVI
Chỉ số CK PRE
Tỷ giá USD
Bảng giá vàng
Tỷ giá dầu

Thành viên PVI

Đối tác PVI