LĨNH VỰC
KINH DOANH

TÀI CHÍNH - BẢO HIỂM - ĐẦU TƯ

  • PVI hoạt động theo mô hình Công ty Mẹ và Công ty con với các hoạt động kinh doanh lõi bao gồm: Bảo hiểm phi nhân thọ, tái bảo hiểm; Quản lý Tài sản. Các công ty con của PVI gồm: Tổng Công ty Bảo hiểm PVI (PVI Insurance), Tổng Công ty Tái bảo hiểm PVI (PVI Re) và Công ty Quản lý quỹ PVI (PVI AM).

Bảo hiểm PVI

Tái bảo hiểm

PVI RE

Quản lý tài sản

PVI AM

Trung tâm Quản lý và Kinh doanh Dịch vụ

Tòa nhà PVILiên hệ ngay

Trung tâm Công nghệ thông tin

Thông tin nổi bật

Chỉ số HNX
Chỉ số CK PVI
Chỉ số CK PRE
Tỷ giá USD
Bảng giá vàng
Tỷ giá dầu

Thành viên PVI

Đối tác PVI